За постигането на целите на проект CB007.1.21.343 “ Основи за по-добро бъдеще на нашите младежи“, свързани с развитието на инфраструктура насочена към младежта, и подкрепа на схеми и инициативи за младежко предприемачество, водещи до намаляване на младежката миграция в трансграничния района, екипът на проекта любезно Ви моли да попълните настоящата АНКЕТА.

Вашите отговори ще ни помогнат да отразим реалната ситуация в региона и по-точноще помогнат за разбирането на:

– сегашните миграционни тенденции на младите
– поредицата от решения, свързани с процеса на миграция, и идентифициране на пречките, които могат да предотвратят миграцията
– мотивациите и стремежите, които стоят зад решението за емигриране
– ролята и въздействието на възможностите за образование и кариера както в регионалните, така и в общинските градове върху моделите на миграция

Вашата подкрепа ще ни помогне да разработим проучване и анализ на потенциала на трансграничния регион за намаляване на младежката имиграция, който ще послужи като основа за инициативи, свързани с подкрепата на младите хора в региона.

Благодарим Ви за вашето време!