U svrhu ostvarenja ciljeva projekta CB007.1.21.343 “Grounds for better future of our youth” koji se odnosi na razvoj infrastrukture usmerene ka mladima i podršku omladinskom preduzetništvu, i inicijativa koje vode do smanjenja migracije mladih u prekograničnom regionu, projektni tim vam se obraća sa molbom da popunite prezentovani UPITNIK.

Vaši odgovori će nam pomoći da sagledamo realno situaciju u regionu i preciznije:

• dobiti uvid i razumevanje trenutnih migracionih trendova mladih
• razumevanje odluka uključenih u migracionom procesu i identifikovati barijere koje mogu sprečiti migraciju na određene lokacije
• obezbediti uvid u motivacije i težnje koje su odgovorne za donošenje odluke odseljenja
• razumeti ulogu i uticaj edukacionih i karijernih prilika u oba slučaja i regonalnog seljenja i seljenja u veće (metropolitne) gradove – na migracione obrasce

Vaša podrška će nam pomoći da obrazložimo Studiju i analizu na potencijalnom prekograničnom regionu kako bi se smanjila migracija mladih što će služiti kao osnova za inicijative koje se odnose na podršku mladim ljudima u regionu.

Hvala vam na vašem vremenu!